Yae Sakura - Prayer/5-star

From Honkai Impact 3 Wiki
Jump to: navigation, search
Yae Sakura - Prayer/5-star

Yae Sakura - Prayer (B).png
Yae Sakura - Prayer (Back).png

Rarity: Star (Icon).pngStar (Icon).pngStar (Icon).pngStar (Icon).pngStar (Icon).png
Obtained From
Upgrade Yae Sakura - Prayer
Icon Type HP ATK DEF CRT
Click for full image! Stigmata Bottom.png 435 45 70 16
Combo ATKs gain 20% Physical DMG. Yae Sakura equip bonus: Combo ATKs gain another 10% Physical DMG.